darktable page lede image
darktable page lede image

2.3.13. Nadawanie etykiet

2.3.13.1. Przegląd

Panel umożliwia zarządzanie etykietami na zdjęciach. Etykiety przechowywane są zarówno w plikach pobocznych XMP, jak również w bazie darktable.

Etykiety umożliwiają podpięcie informacji do zdjęć z wykorzystaniem słownika słów kluczowych. Jeśli etykiet robi się zbyt wiele, możesz organizować je w strukturę drzewa.

W odróżnieniu od etykiet potomnych, etykiety nadrzędne nie dodają informacji do obrazu, lecz reprezentują kategorie. Na przykład w etykiecie kolor|biały kolor to kategoria znacznika biały.

Panel obejmuje dwa widoki:

  • Górny widok dołączonych znaczników wyświetla znacznik(i), dołączone do zdjęcia pod kursorem lub zdjęcia/zdjęć zaznaczonych, jeśli kursor znajduje się poza centralnym obszarem stołu podświetlanego.

  • Dolny panel słownika znaczników wyświetla wszystkie znaczniki, dostępne w bazie.

właściwości etykiety

Poza nadaniem nazwy, etykietę można również ustawić jako prywatną bądź jako kategorię. Można również przypisać do niej synonimy. Atrybuty te kontrolują informację, dołączaną do eksportowanych zdjęć i pokrywają się częściowo z metadanymi XMP-dc Subject oraz XMP-lr Hierarchical Subject.

Etykieta ustawiona jako prywatne nie jest domyślnie eksportowana. Opcja konfiguracyjna "wymuś eksport prywatnych etykiet" pozwala na ich zachowanie w eksportowanych zdjęciach. Ma to również wpływ na metadane XMP-dc Subject and XMP-lr Hierarchical Subject.

Etykieta ustawiona jako kategoria nie jest eksportowana w XMP-dc Subject. Znajdzie się jednak w XMP-lr Hierarchical Subject, ponieważ ta metadana XMP przechowuje informacje o organizacji etykiet.

Synonimy wzbogacają informacje etykiet, szczególnie w wyszukiwarkach. Na przykład berbeć, dzieciak czy młodzieniec można ustawić jako synonimy dziecka. Innym zastosowaniem jest przekład na inne języki. Opcja konfiguracji "Eksportuj synonimy" powoduje podczas eksportu zapis synonimów do metadanej XMP-dc Subject.

wyświetlane informacje

Widoki dołączonych etykiet i słownika wyświetlają dodatkową informację po obu stronach etykiety:

  • Wskaźnik po lewej pokazuje status danej etykiety w odniesieniu do wybranych zdjęć:

    • Ikonkazatwierdzenia oznacza, że daną etykietę posiadają wszystkie zaznaczone zdjęcia.

    • Ikonka minusa oznacza, że daną etykietą oznaczone jest co najmniej jedno z wybranych zdjęć. W widoku drzewa oznacza to również dla etykiety nadrzędnej, że co najmniej jedna z etykiet podrzędnych dopięta jest do co najmniej jednego z zaznaczonych zdjęć.

    • Brak oznaczeń w słowniku etykiet oznacza, że etykieta istnieje w bazie, ale nie jest podpięta do żadnego z wybranych zdjęć. Dla nadrzędnej etykiety w widoku drzewa brak ten oznacza również, że do żadnego z wybranych zdjęć nie jest podpięta żadna etykieta niższego poziomu.

  • Numer w nawiasach po prawej stronie odnosi się do liczby oznaczonych zdjęć. W widoku dołączonych etykiet licznik dotyczy wybranych zdjęć, a w widoku słownika odnosi się do całej bazy.

Etykieta pisana kursywą oznacza kategorię. Kategoria to etykieta, pomagająca organizować inne, ale samodzielnie nie dostarczająca informacji dla zdjęcia. Kategorie nie są eksportowane.

Kliknięcie PPM na ikonie otwiera podmenu z dostępnymi komendami.

Przesunięcie kursora nad etykietę wyświetli nakładkę z informacją o podstawowych możliwościach panelu etykiet.

Widok listy można kontrolować przy pomocy trzech przycisków:

Domyślnie widoczna jest pełna lista etykiet. Lista posortowana jest alfabetycznie, a dołączony widok zawiera również etykiety darktable.

Przełącznik ukrywa bądź pokazuje automatyczne etykiety darktable.

Przełącznik sortuje listę alfabetycznie bądź po ilości otagowanych zdjęć.

Przełącznik pokazuje krótką bądź długą nazwę etykiety.

Wysokość listy etykiet oraz słownika możesz dostosować przy użyciu Ctrl+rolka. Zmieniona wysokość listy zostanie zachowana w następnych sesjach programu.

wybór widoku

Pomiędzy widokami listy możesz przełączać się dwoma przyciskami na dole okna:

Przełącznik pokazuje słownik etykiet w widoku listy / drzewa.

Wskazówka: Shift+kliknięcie na węźle rozwija go z całą jego hierarchią.

Przełącznik przełącza listę pomiędzy widokiem podpowiedzi a pełną listą etykiet (nieaktywne w widoku drzewa). Lista podpowiedzi oparta jest na etykietach już zastosowanych do wybranych zdjęć.

pole tekstowe

Pole tekstowe pomiędzy dwiema listami ma wiele zastosowań.

Dla tych, którzy nie lubią odrywać rąk od klawiatury, rozpoczęcie wprowadzania słowa kluczowego w trybie listy w widoku słownika otwiera listę powiązanych etykiet. Po pojawieniu się pasującej możesz użyć strzałki w dół, żeby ją podświetlić, i dwa razy enter, żeby zatwierdzić wybór.

Ci, którym ten sposób nie odpowiada, mogą deaktywować tę funkcję opcją konfiguracyjną "wyłącz automatyczne uzupełnianie".

Dodatkowo pole tekstowe pozwala filtrować słownik (zarówno listę, jak drzewo), wyświetlając tylko pasujące nazwy spomiędzy etykiet i synonimów.

Program sprawdza, czy nowo wpisana etykieta istnieje w słowniku. Jeśli nie, dodawana jest do słownika i przypinana do zdjęcia. Jeśli etykieta istnieje już w słowniku, jest tylko dopinana do zdjęcia.

Możesz skorzystać z podmenu kopiuj do pola nazwy etykiety, żeby skopiować istniejącą etykietę do pola tekstowego. Tam możesz zmodyfikować ją, tworząc nową etykietę, jeśli nie chcesz przepisywać jej od zera.

2.3.13.2. Użycie

utwórz

Nowe etykiety mogą być dodawane do listy na różne sposoby.

Poprzez import pliku tekstowego. Możesz zaimportować dowolny plik tekstowy, zgodny z formatem pliku etykiet Lightrooma. Możliwy jest import kilku plików. Możliwy jest również eksport, edycja pliku i ponowny import. Dopóki nie zmieniasz nazwy etykiety, funkcja importu aktualizuje istniejące etykiety nową informacją i tworzy nowe.

Poprzez import już opisanych zdjęć. W ten sposób możesz jednak stracić precyzyjną kontrolę, szczególnie jeśli słownik etykiet jest hierarchiczny.

Z poziomu podmenu utwórz etykietę. Etykietę można stworzyć ręcznie, pod już istniejącą (hierarchicznie) bądź na najwyższym poziomie.

Porzez wpisanie do pola tekstowego i wciśnięcie przycisku nowa.Etykiety hierarchiczne tworzone są przy użyciu symbolu |. Zauważ, że etykieta przypinana jest również do zaznaczonych zdjęć.

Jak można zauważyć, automatycznie zostały stworzone etykiety typu darktable|exported czy darktable|style|twój styl, które pomagają śledzić wykonane akcje i pozwalają znaleźć zdjęcia już wyeksportowane lub zdjęcia z konkretnymi zastosowanymi stylami.

edytuj etykietę, zmień nazwę ścieżki

Do porządkowania słownika służą opcje menu kontekstowego edytuj etykietę... oraz zmień nazwę ścieżki..., dostępne pod PPM w widoku słownika etykiet.

Polecenie edytuj etykietę... pokazuje liczbę etykiet i obrazów, potencjalnie objętych zmianą tej etykiety. Okno edycyjne pozwala ci zmienić nazwę węzła sieci, ale nie resztę ścieżki etykiet hierarchicznych (nie możesz użyć symbolu |). Polecenie nie zostanie wykonane, jeśli wykryto co najmniej jedną etykietę o podobnej nazwie. Tu możesz również zmienić flagi prywatne, kategoria, a także synonimy.

Polecenie zmień nazwę ścieżki... pojawia się tylko w widoku drzewa i pokazuje liczbę etykiet i zdjęć, potencjalnie objętych zmianą. Okno zmiany nazwy ścieżki pozwoli ci zmienić całą ścieżkę etykiety. Możesz używać |. Polecenie ma moc, ale musisz być świadom jej konsekwencji. Polecenie nie wywrze efektu, jeśli na nowej ścieżce znajdzie się przynajmniej jedna etykieta z taką samą nazwą.

dołącz

Zaznaczone etykiety mogą zostać przypisane do zaznaczonych zdjęć na kilka sposobów.

Kliknięcie na przycisku dołącz dołącza wybraną etykietę do zdjęcia.

Możesz także kliknąć PPM na etykietę w widoku słownika i wybrać opcję dołącz etykietę.

W widoku słownika kliknij dwukrotnie na etykiecie.

Kliknij PPM na etykiecie w widoku etykiet i wybierz podmenu przypisz etykietę do wszystkich.

Przez wpisanie nazwy w polu tekstowym i wciśnięcie Enter bądź klawisza nowa. Jeśli taka etykieta nie istnieje, zostanie utworzona.

Wskazówka: Ctrl-T otwiera małe pole tekstowe do szybkiego etykietowania na dole środkowego panelu, wpisz etykietę i naciśnij enter.

Przesuwając kursor nad zdjęcie w widoku stołu podświetlanego możesz kontrolować przypisane etykiety zarówno w oknie przypisanych, jak i informacji o obrazie.

odłącz

Istniejącą etykietę można odłączyć od zdjęcia na kilka sposobów.

Kliknięcie przycisku odłącz odłącza wybraną etykietę.

Podwójnie kliknij na dołączonej etykiecie.

Kliknij PPM na etykiecie w widoku dołączonych etykiet i wybierz opcję odłącz.

usuń

Usuń etykietę z listy i wszystkich zdjęć. Pojawi się ostrzeżenie o ilości zdjęć oznaczonych tą etykietą. Potraktuj je poważnie, nie ma sposobu przywrócenia zmienionych plików do ich pierwotnej postaci (poza kopią zapasową). Etykieta ze słownika może zostać usunięta na kilka sposobów.

Wciśnięcie przycisku usuń usuwa zaznaczoną etykietę.

Kliknij PPM na etykiecie w widoku słownika i wybierz opcję usuń etykietę.

Kliknij PPM na etykiecie w widoku słownika i wybierz opcję usuń gałąź. W tym przypadku usuniesz zarówno etykietę, jak i etykiety podrzędne.

import - eksport

Przycisk importuj pozwala wybrać plik tekstowy, zgodny z plikiem formatu etykiet Lightrooma, i zaimportować jego zawartość. Jeśli etykieta istnieje, jej właściwości zostaną zaktualizowane. W przeciwnym przypadku zostanie utworzona nowa. .

Przycik eksportuj... eksportuje cały słownik etykiet do pliku tekstowego (w formacie pliku tekstowego Lightrooma).

nawigacja

Kliknięcie PPM na dołączoną etykietę w widoku słownika udostępnia pozycję menu kontekstowego otwórz kolekcję zdjęć z etykietą. To polecenie otwiera kolekcję, związaną z daną etykietą, pozwalając zobaczyć zdjęcia z nią. Możliwy jest przeskok z jednej kolekcji do innej.

Jeśli chcesz wrócić do kolekcji, aktywnej przed przejściem do kolekcji zdjęć z określoną etykietą, skorzystaj z opcji wróć do poprzedniego widoku kolekcji. Opcja ta pozostaje aktywna tak długo, dopóki nie zmienisz kolekcji w module kolekcji i nie powrócisz do kolekcji pierwotnej.