darktable page lede image
darktable page lede image

Kategorie skrótów klawiszowych

8.11.3. Kategorie skrótów klawiszowych

Skróty klawiszowe są pogrupowane, żeby można je było łatwiej odnaleźć. Sekcje podsumowują te kategorie, a dodatkowo pokazują dodatkowe opcje, dostępne dla poszczególnych kategorii.

8.11.3.1. ogólne

Skróty w tej sekcji odnoszą się do wszystkich widoków darktable.

8.11.3.2. widoki

Do każdego widoku w darktable przyporządkowane są skróty z odpowiedniej sekcji. Skróty działają tylko w wybranym widoku.

8.11.3.3. moduły eksploatacyjne

Skróty w tej sekcji dostępne są tylko dla modułów eksploatacyjnych w widoku ciemni (tj. modułów po prawej stronie edytowanego obrazu poniżej histogramu, a powyżej modułu "kolejności modułów"). Każdy moduł eksploatacyjny posiada swoją własną sekcję.

popularne skróty klawiszowe

Każdy moduł eksploatacyjny obsługuje domyślnie następujące skróty klawiszowe:

 • aktywuj moduł – włącza lub wyłącza moduł, niezależnie od jego widoczności

 • pokaż moduł – rozwija bądź zwija moduł. Jeśli moduł nie jest aktualnie wyświetlany na ekranie, darktable przełączy się na właściwą grupę modułów (w razie konieczności) przed wyświetleniem go

 • uaktywnij moduł – sprawia, że moduł przyjmuje lub traci fokus

 • resetuj parametry modułu – resetuje moduł do stanu domyślnego

 • pokaż menu presetów – pokazuje menu presetów modułu

Skróty klawiszowe mogą odnosić się do dowolnej operacji w module. Dla rozwijalnych list i suwaków dostępne są niektóre skróty, jak opisano to w dalszej części.

suwaki

Wszystkie suwaki w modułach eksploatacyjnych mogą być obsługiwane skrótami klawiszowymi (niezależnie od tego, czy moduł jest widoczny bądź włączony). Dostępne są następujące akcje:

 • zwiększ/zmniejsz – oddzielne skróty, które pozwalają zwiększyć bądź zmniejszyć skok suwaka o jeden krok

 • dynamiczny – pojedynczy skrót klawiszowy, używany w połączeniu z rolką myszy to zwiększenia bądź zmniejszenia wartości suwaka

 • edytuj – skrót, wywołujący okno edycyjne suwaka, przy pomocy którego wprowadzisz wartość bezpośrednio z klawiatury bądź myszką zmienisz wartość suwaka

 • reset – resetuje suwak do jego wartości domyślnej

Możesz także modyfikować szorstkość dla operacji zwiększania/zmniejszania przy użyciu globalnego skrótu klawiszowego. Do wyboru masz ustawienie gładkie, normalne lub szorstkie.

Jeśli zwiększasz/zmniejszasz/wykonujesz operację dynamiczną na suwaku, a moduł nie jest widoczny, nad zdjęciem pojawi się komunikat, informujący o zmianie wartości suwaka.

rozwijalne listy

Podobnie jak z suwakami, wszystkie rozwijalne listy w modułach eksploatacyjnych są dostępne poprzez skrót klawiszowy. Dostępne są następujące akcje:

 • następny/poprzedni – odrębne skróty klawiszowe pozwalają przenieść się na początek lub koniec listy rozwijalnej

 • dynamiczny – pojedynczy skrót klawiszowy, który może zostać użyty w połączeniu z rolką myszy do przejścia do następnej/poprzedniej pozycji listy rozwijalnej

Jeśli osiągnięto wartość z końca listy, te skróty przeniosą cię z powrotem na jej początek. Analogicznie z początku listy skróty te przeniosą na jej koniec.

Jeśli moduł nie jest widoczny, nad zdjęciem pojawi się komunikat, informujący o zmianie bieżącej wartości listy.

praca z wieloma instancjami modułu

Możliwe jest stworzenie wielu instancji modułów eksploatacyjnych. W tym scenariuszu nie zawsze oczywiste jest, do której instancji odnosi się zastosowany skrót klawiszowy. Opcje tym sterujące obecne są w zakładce "różne" ustawień darktable. Opcje te kontrolują reguły, według których (w kolejności) określa się, do których instancji stosowane są aktualne skróty klawiszowe.

 • preferuj rozwinięte instancje – jeśli instancje modułu są rozwinięte, program zignoruje zwinięte

 • preferuj włączne instancje – po zastosowaniu wcześniejszej reguły, jeśli instancje modułu są aktywne, zignoruje instancje nieaktywne

 • preferuj niezamaskowane instancje – po zastosowaniu wcześniejszych reguł, jeśli instancje modułu są niezamaskowane, zignoruje instancje zamaskowane

 • kolejność wybierania – po zastosowaniu wcześniejszych reguł, stosuje skrót do pierwszej lub ostatniej pozostałej instancji

Powyższe reguły stosuje się również dla kliknięć i przeciągnięć histogramu w celu zmiany ekspozycji.