darktable page lede image
darktable page lede image

8.6. Przetwarzanie

Te opcje kontrolują część wewnętrznych ustawień darktable.

zawsze używaj LittleCMS2 do stosowania wyjściowego profilu kolorów

Jeśli opcja jest aktywna, darktable użyje bibliotek systemu LittleCMS2 zamiast swoich własnych. Jest to zauważalnie wolniejsze, ale w niektórych przypadkach może dać dokładniejsze wyniki (domyślnie wyłączone).

Zauważ, że jeśli podany ICC jest oparty na LUT albo zawiera obydwa, LUT i matrycę, darktable użyje LittleCMS2 do renderingu kolorów, niezależnie od wartości tego parametru.

interpolacja pikseli

Metoda interpolacji pikseli, użyta dla operacji obrotu, korekcji obiektywu i skalowania w górę i w dół; dostępne opcje to dwuliniowa, dwusześcienna, lanczos2 i lanczos3 (domyślna).

główny katalog z plikami LUT

Folder, zawierający pliki LUT, używane przez moduł lut 3D. (wymaga restartu)

automatycznie zastosuj model pracy z obrazem

Z tym ustawieniem możesz określić, który schemat organizacji pracy chcesz przyjąć. Dostępne są dwa:

  • Organizacja pracy: scena oparta jest na modułach liniowych, automatycznie stosuje moduły filmowy i ekspozycji. Ta organizacja pracy składa się domyślnie z dodania +0,5 EV ekspozycji (w module ekspozycji) dla dostosowania globalnej jasności i śródtonów do wartości występującej w większości JPEGów od producentów lustrzanek. Moduł filmowy stosuje krzywą mapowania tonów na końcu sekwencji, umożliwiając zarówno fizyczny retusz na zakodowanych wcześniej liniowo wartościach RGB , jak i zarządzanie spójnością kolorystyczną poprzez mapowanie tonów dla ochrony jak największej ilości barwy i zapobiegania naruszeniom przestrzeni barwnych.

    Domyślna wartość +0.5EV może być nadpisana przy użyciu presetu, jeśli zdjęcia z jakiegoś konkretnego modelu aparatu są regularnie niedoświetlane.

    Organizacja pracy: scena włącza również domyślnie "kompensację ekspozycji aparatu" w module ekspozycji dla dostosowania globalnej jasności w przypadkach, w których ekspozycja aparatu pomogła chronić światła na zdjęciu, oraz dla doświetlenia do prawej (ang. Expose To The Right – ETTR) w celu optymalnego wykorzystania zakresu dynamicznego sensora.

  • Organizacja pracy: ekran, używana domyślnie, bazuje na modułach Lab i automatycznie stosuje moduły krzywej bazowej i przestarzałą sekwencję (darktable 2.6 i starsze). Stosuje transformatę liniową na początku sekwencji, a całość edycji przeprowadzana jest na w nieliniowym RGB.

Trzecią opcję możesz wykorzystać do nieużywania żadnego przebiegu pracy, a przez to do deaktywacji wszystkich modułów automatycznych. Pozwala to na ręczne ustawianie sekwencji.

automatycznie zastosuj krzywe bazowe dopasowane do aparatu

Korzysta z krzywej bazowej dla konkretnego aparatu, jeśli jest dostępna, zamiast ogólnej fabrycznej. Więcej szczegółów: Sekcja 3.4.1.5, „Krzywa bazowa” (domyślnie wyłączone).

automatycznie zastosuj wyostrzanie

Automatyczne wyostrzanie nie jest rekomendowane z matrycami bez filtra dolnoprzepustowego. Domyślnie nie jest dodawane, ponieważ nowe modele aparatów nie posiadają takiego filtra. (wymaga restartu)

wykrywaj monochromatyczny podgląd

Jeśli włączone, darktable odpytuje podgląd obrazu poprzez dane exif (podczas importu lub odświeżenia danych exif) pod kątem monochromatyczności, a następnie odpowiednio ustawia etykietę darktable|mode|monochrome. Opcja domyślnie jest wyłączona, ponieważ obniża wydajność. Włącz ją, jeśli chcesz poprawić organizację pracy z obrazami czarnobiałymi.