darktable page lede image
darktable page lede image

Grupa korekcji koloru

3.4.2. Grupa korekcji koloru

Grupa korekcji koloru zawiera wszystkie moduły do użytku artystycznego, korekt tonów i kolorów oraz pracy twórczej (włączając w to adaptację chromatyczną / balans bieli)

3.4.2.1. dzielone tonowanie (split-toning)

Przegląd
Metoda tonowania darktable tworzy dwukolorowy liniowy efekt tonowania, w którym cienie i światła reprezentowane są dwoma różnymi kolorami. Na przykładowym zdjęciu poniżej widać oryginalny obraz czarno-biały oraz zdjęcie poddane tonowaniu, gdzie efekt osiągnięto kolorem niebieskim w cieniach i żółtawym w światłach.

W porównaniu z tradycyjnym dzielonym tonowaniem, nasz moduł posiada więcej parametrów, wypływających na jego zachowanie. Parametr balansu odkłada 50% poziomu szarości na zdjęciu – według wyboru – do cieni lub do świateł. Dodatkowo, z parametrem kompresji możesz ograniczyć tonowanie w cieniach lub światłach i pozostawić w śródtonach zakres, którego efekt nie obejmie.

Moduł tonowania nie konwertuje zdjęć do czerni i bieli, a także ma ograniczony wpływ na kolorowe zdjęcia. Jeśli więc chcesz użyć tradycyjnego tonowania, skorzystaj z modułu monochromatyczności (p. Sekcja 3.4.3.6, „Monochromatyczność”) w celu konwersji obrazu do czarno-białego przed skorzystaniem z efektu tonowania.

Użycie
kolor cieni i świateł

Kontrolki używane są do ustawienia kolorów efektu split-toningu, wybierz pożądane kolory i nasycenie dla cieni i świateł. Kliknięcie na kolorowych kwadratach otwiera wybierak koloru, oferujący zarówno wybór popularnych barw, jak i możliwość zdefiniowana własnego w przestrzeni RGB.

balans

Ten parametr reprezentuje proporcję tonowania pomiędzy cieniami a światłami. Dla wartości 50% połowa zakresu światłości zostanie użyta na tonowanie świateł, a druga połowa – na tonowanie cieni.

kompresja

Kompresja jest odsetkiem całkowitego zakresu światłości, pozostawionym poza tonowaniem. Wartość domyślna to 33%; nie jest to domyślne zachowanie oryginalnego modułu tonowania, w przypadku którego wynosi ona 0%. Domyślne 33% to propozycja, zachęcamy do eksperymentów i sprawdzenia, jak zmiana może wzmocnić oryginalną metodę tonowania.

Przykłady

Oryginalne zdjęcie czarno-białe.
Tonowanie niebieskimi cieniami i żółtymi światłami.

3.4.2.2. Koloryzacja

Przegląd
Moduł jest artystycznym efektem, nakładającym na zdjęcie mocną warstwę koloru.
Użycie

Efekt zastosowania tego modułu zależy od kilku parametrów. Większa jego wszechstronność ujawnia się po zastosowaniu mieszania i masek (p. Sekcja 3.2.5, „Mieszanie (ang. blending)”).

odcień

Ustawia barwę warstwy koloru.

nasycenie

Ustawia nasycenie koloru ciemnych tonów.

jasność

Ustawia jasność warstwy koloru.

miks źródła

Suwak kontroluje stopień zmieszania obrazu wejściowego. Jeśli jest on ustawiony na zero, efektem będzie jednolita płaszczyzna koloru.

3.4.2.3. Strefy kolorów

Przegląd
Moduł umożliwia wybiórczą modyfikację kolorów na zdjęciu. Jest on uniwersalny, pozwalając na każdą możliwą transformację w przestrzeni LCh.
Użycie

Oś pozioma reprezentuje zakres wartości, na których można pracować. Oś pionowa pokazuje modyfikacje możliwe do wykonania dzięki manipulacji krzywą. Na obu osiach można pracować na jasności, nasyceniu i odcieniu.

Możesz kliknąć na dowolnym z ośmiu węzłów na krzywej i przesunąć go pionowo. Kółko wskazuje, jak bardzo zmienione zostaną węzły sąsiadujące. Przewiń rolkę myszy, chcąc zmienić średnicę kółka. Możesz również użyć ośmiu punktów kontrolnych na dole (trójkątów, definiujących pionową wartość węzłów) do dostosowania krzywej.

Próbnik kolorów, dostępny po wciśnięciu pokaże pobraną wartość na diagramie. Możesz przełączać się między punktowym a obszarowym trybem próbkowania, wciskając Ctrl+klik.

Drugiego próbnika można użyć do bezpośredniej zmiany krzywej w oparciu o próbkowany obszar. LPM na aktywuje próbnik akcji. W obszarze zdjęcia Ctrl+LPM+przeciągnięcie stworzy wznoszącą krzywą dla próbkowanego obszaru, a Shift+LPM+przeciągnięcie – opadającą.

zakładki

Możliwe jest definiowanie różnych krzywych oddzielnie dla każdego z trzech kanałów jasności, nasycenia i odcienia.

edytuj zakresy

Kontroluje sposób interakcji z krzywą. Przy zaznaczonej opcji edytuj zakresy współrzędne węzłów pozostaną stałe. Jest to domyślny tryb do wersji 2.6.

pokaż wybrany zakres

Po kliknięciu piksele zmodyfikowane przez krzywą wyświetlane są bezpośrednio na środku.

wybór przez

Określa oś poziomą, czyli wartości do ustawienia. Można wybierać pomiędzy jasnością, nasyceniem i odcieniem (domyślnie). Zmiana tego parametru resetuje krzywą do prostej poziomej linii.

tryb pracy

Jeden z dwóch trybów, zmieniających końcowy efekt: gładko (domyślny) lub silny.

miks

Użyj tego parametru do dostrojenia ogólnej siły efektu.

metoda interpolacji

Interpolacja to proces, w którym ciągła krzywa obliczana jest z kilku węzłów punktowych. Ponieważ ten proces nigdy nie jest doskonały, dostępnych jest kilka metod, łagodzących problemy, powstające w niektórych układach węzłów.

Prawdopodobnie metodą dającą najładniejszy efekt jest sześcienna funkcja sklejana. Ponieważ wygładza ona krzywe, kontrast na zdjęciu jest ładniejszy. Ta metoda jest jednak bardzo wrażliwa na pozycje węzłów i może produkować wierzchołki i oscylacje, jeśli węzły są zbyt blisko siebie lub gdy jest ich zbyt wiele. Działa najlepiej, kiedy mamy tylko 4-5 wierzchołków, równomiernie rozłożonych.

Krzywa dośrodkowa jest metodą, zaprojektowaną specjalnie dla uniknięcia wierzchołków i oscylacji, choć ceną za to jest luźniejsze trzymanie się węzłów. Jest gładsza, bez względu na liczbę węzłów i odstępy między nimi, ale produkuje bardziej zacieniony i przytępiony kontrast.

Krzywa monotoniczna jest metodą, zaprojektowaną do tworzenia interpolacji monotonicznej, czyli pozbawionej oscylacji i wierzchołków. Metoda bardzo przydatna, jeśli próbujesz tworzyć funkcję analityczną z interpolacji węzła (na przykład wykładniczą, logarytmiczną, potęgową, itp.). Funkcje takie dostępne są jako presety. Może to być dobry kompromis pomiędzy dwiema wspomnianymi wyżej metodami.

3.4.2.4. Ożywienie (ang. vibrance)

Przegląd
Ożywienie / wibrancja (ang. vibrance) jest popularnym terminem w obróbce obrazu, ale jego mechanizm i efekt końcowy różnią się w zależności od oprogramowania. Wibrancja w darktable nasyca i wygasza jasność najbardziej wysyconych pikseli, czyniąc kolory bardziej wyrazistymi.
Użycie

Wibrancja ma tylko jeden parametr, kontrolujący siłę efektu.

ożywienie

Siła efektu.

3.4.2.5. Velvia

Przegląd
Moduł velvia wzmacnia nasycenie zdjęcia. Jego efekt jest ukierunkowany na zwiększenie nasycenia w mocno nasyconych obszarach bardziej, niż w słabo nasyconych.
Użycie
siła

Ten suwak kontroluje siłę efektu.

przewaga tonów średnich

Velvia potrafi zredukować efekt swojego działania na śródtony, pomagając uniknąć nienaturalnych odcieni skóry. Suwak przewagi tonów średnich kontroluje tę selektywność; zmniejszenie tej wartości zmniejsza ochronę śródtonów, czyniąc cały efekt mocniejszym.

3.4.2.6. Kontrast kolorów

Przegląd
Moduł kontrastu kolorów dostarcza podstawowej kontroli nad zmianą kontrastu lub rozdzielenia kolorów pomiędzy osiami zieleń/magenta lub niebieski/żółty.
Użycie

Wyższe wartości zwiększają kontrast, niższe zmniejszają go. Daje to podobny efekt, co stosowanie spłaszczonych bądź stromych krzywych a lub b w module krzywej tonalnej (p. Sekcja 3.4.2.13, „Krzywa tonalna”).

zielony – magenta

Zmienia kontrast koloru dla pary zieleń – magenta.

niebieski – żółty

Zmienia kontrast koloru dla pary nieboieski – żółty.

3.4.2.7. Korekcja koloru

Przegląd
Ten moduł może zostać użyty do modyfikacji globalnego nasycenia, nadania zdjęciu zabarwienia lub przeprowadzenia jego tonowania.
Użycie
tablica kolorów

W celu korekcji koloru przesuń białą kropkę do pożądanego zabarwienia świateł, a następnie czarną – do pożądanego zabarwienia cieni. W celu ustawienia prostego zabarwienia globalnego, ustaw obie kropki na tym samym kolorze.

nasycenie

Użyj suwaka nasycenia, aby kontrolować globalne nasycenie.

3.4.2.8. Światło wypełniające

Przegląd
Ten moduł umożliwia lokalną modyfikację ekspozycji w oparciu o jasność pikseli.
Użycie

Zwiększa ekspozycję przez zwiększanie jasności przy pomocy krzywej Gaussa o zadanej szerokości, wyśrodkowanej na zadanej jasności.

ekspozycja

Wypełnienie światłem w [EV].

mediana

Ustawia medianę jasności, objętą działaniem efektu. Próbnik koloru dostępny jest przez naciśnięcie . Pobrana wartość jasności pokazana jest w pasku gradientu, pomagającego znaleźć szukaną wartość środkową. Wewnątrz panelu globalnego próbnika koloru możesz przełączać się pomiędzy trybem próbkowania punktowego i obszarowego (p. Sekcja 3.3.6, „Globalny próbnik koloru”).

szerokość

Ustawia szerokość krzywej Gaussa. Liczba określająca ilość stref, gdzie cały zakres dynamiczny to 10 stref. Ponieważ krzywa Gaussa jest symetryczna, można wprowadzać tylko numery parzyste.

3.4.2.9. Globalna mapa kolorów

Przegląd
Ten moduł implementuje inne podejście do kompresji zakresu tonalnego zdjęcia HDR do ograniczonego zakresu typowego obrazu LDR. Oferuje on kilka implementacji operatorów globalnych map kolorów.
Użycie

Globalne mapowanie tonów przetwarza każdy piksel zdjęcia HDR bez uwzględniania sąsiadujących. Jest to generalnie szybsze niż mapowanie miejscowe, zaimplementowane w module mapowania tonów, ale daje gorsze efekty przy scenach o dużej rozpiętości tonalnej. Jako dodatek do oryginalnych operatorów, darktable może zachowywać szczegóły w zdjęciach wejściowych i przekazywać je do zdjęcia wyjściowego.

operator

Dostępne są operatory Reinhard, Filmic i Drago. W zależności od wybranego operatora do dostrajania dostępne są różne parametry. Niektóre z nich ustawiają się automatycznie i nie wymagają dodatkowych kontrolek.

ukos

Dostępne tylko dla operatora Drago. Parametr wpływa na kontrast zdjęcia wyjściowego. Ma podstawowe znaczenie dla dostosowania kompresji wysokich wartości i widzialności szczegółów w ciemnych obszarach. Zgodnie z oryginalną dokumentacją, na początek dobra jest wartość 0.85.

cel

Dostępne tylko dla operatora Drago. Jest to współczynnik, dostosowujący globalną jasność zdjęcia do jasności docelowego wyświetlacza. Jest podawany w cd/m2 i powinien odpowiadać odpowiedniej wartości na urządzeniu wyjściowym. Wyższe wartości dają jaśniejszy obraz, niższe wartości – ciemniejszy.

szczegółowość

Dodatek do innych operatorów. Ten parametr określa, jak bardzo szczegóły są zachowane i zwrócone do obrazu wyjściowego po mapowaniu tonów.

3.4.2.10. System strefowy

Przegląd
Ten moduł to kolejny sposób na zmianę jasności zdjęcia, oparty na systmie Ansela Adamsa. Pozwala on na modyfikację światła w strefie, uwzględniając efekt stref sąsiadujących. Moduł dzieli cały zakres jasności na zdefiniowaną przez użytkownika liczbę stref.
Użycie

Zgodnie z koncepcją Ansela Adamsa jasność (oparta na kanale L przestrzeni Lab) dzieli się na kilka stref, od czystej czerni do czystej bieli. Wyświetlane są one na belce. Liczba stref może być zmieniana przewijaniem kółka myszy na tej belce (domyślnie jest tam 20 stref).

Belka stref jest rozdzielona poziomo, z górną częścią pokazującą strefy na wyjściu modułu i dolną, wyświetlającą odpowiadające strefy na jego wejściu. Na początku obie części są w pełni dopasowane. Strefy wyjściowe są niezmienne, strefy wejściowe można modyfikować, klikając LPM i przeciągając punkt kontrolny w celu zmian mapowania. Przełączenie punktu kontrolnego rozciąga strefy po jednej stronie, zmniejszając je proporcjonalnie po drugiej. Wszystkie istniejące punkty kontrolne pozostają bez zmian, chroniąc strefy poza modyfikowanym obszarem. Kliknięcie PPM usuwa punkt kontrolny.

Podgląd pokazuje zdjęcie rozbite na strefy. Przesunięcie kursora nad którąś ze stref na belce – wyjścia lub wejścia – podświetla ją na podglądzie.

Przykłady

Oryginalne zdjęcie.
Na tym przykładzie ciemniejsze i jaśniejsze strefy zostały skompresowane dla zwiększenia kontrastu, a następnie górne części ciemniejszych stref zostały rozszerzone dla nadania wizualnego wyrazu.

3.4.2.11. Cienie i światła

Przegląd
Moduł cieni i świateł pozwala dostosować ciemniejsze (cienie) i jaśniejsze (światła) części zdjęcia do zakresu tonalnego; może przywrócić szczegóły w cieniach i światłach, zwiększając kontrast miejscowy.
Użycie
cienie

Ten suwak kontroluje efekt w cieniach; wartości dodatnie rozjaśniają cienie, ujemne je przyciemniają.

podświetlenia

Ten suwak kontroluje efekt w światłach; wartości dodatnie rozjaśniają światła, ujemne je przyciemniają.

wskazanie punktu bieli

Domyślnie algorytm moduły pozostawia punkty bieli i czerni bez zmian. Czasami zdjęcie może zawierać przepalenia, czyli punkty z luminancją wyższą, niż 100. Przesuniecie ujemne suwaka punktu bieli pozwala na przyciemnienie tych wartości, dzięki czemu szczegóły w światłach stają się widoczne.

zmiękczenie przy użyciu

Ta opcja wybiera filtr rozmywający: rozmycia Gaussa bądź bilateralne. Wybierz bilateralne, jeśli przy gaussowskim pojawia się poświata.

promień

Suwak kontroluje promień rozmycia. Wyższe wartości dają bardziej miękkie przejścia pomiędzy cieniami a światłami, ale mogą generować poświatę. Niższe wartości zmniejszają poświatę, ale mogą wyglądać sztucznie. Jak wspomniano, filtr bilateralny rzadziej tworzy artefakty poświaty.

kompresja

Suwak kontroluje, w jakim stopniu efekt rozciąga się na śródtony; wysokie wartości ograniczają efekt do skrajnych cieni i świateł; niskie wartości powodują dużą ingerencję również w śródtony. Zmiana parametru jest normalnie konieczna tylko w przypadku chęci ograniczenia efektu do skrajnych świateł i cieni; w takim przypadku należy go zwiększyć. Przy wartości 100% moduł nie wywiera widocznego efektu, ponieważ wpływa tylko na absolutną biel i czerń.

ustawienie koloru w cieniach

Suwak kontroluje zmiany nasycenia koloru w cieniach; wysokie wartości powodują większe nasycenie w rozjaśnionych cieniach; niskie wartości powodują desaturację w rozjaśnionych cieniach. Na ogół warto zostawić to ustawienie domyślnie na 100%. Daje ono naturalne podbicie nasycenia w cieniach – podobne do tego, które można zaobserwować w naturze, kiedy cienie dostaną nieco światła.

ustawienie koloru w światłach

Suwak kontroluje zmiany nasycenia koloru w światłach; wysokie wartości powodują zwiększenie nasycenia w przyciemnionych światłach; niskie wartości powodują desaturację w przyciemnionych światłach. Często światła nie zawierają wystarczająco dużo informacji o kolorze, żeby po przyciemnieniu dać żywe kolory. Dla optymalnej wartości konkretnego zdjęcia można próbować różnych ustawień, jednak rezultaty nie zawsze będą w pełni satysfakcjonujące.

Przykłady

Oryginalne zdjęcie, naświetlone na zewnętrzną, oświetloną słońcem ścianę, dla uniknięcia obciętych świateł. W efekcie wnętrze stodoły zawiera zbyt wiele głębokich cieni.
Cienie rozjaśniono; światła bez zmian; ostateczny efekt stonowano nieco poprzez tryb mieszanianormalny oraz krycie na 65%.
Zdjęcie ostateczne.

3.4.2.12. Poziomy

Przegląd
Narzędzie do dostosowania punktów czerni, bieli i szarości. Ten moduł jest szczególnie użyteczny, kiedy histogram nie rozciąga się na całą szerokość skali, od czystej czerni do czystej bieli.
Użycie

Narzędzie poziomów oferuje dwa tryby pracy: ręczny i automatyczny.

W trybie ręcznym narzędzie poziomów pokazuje histogram zdjęcia i wyświetla trzy belki z uchwytami. Przeciąganie uchwytów modyfikuje tony na obrazie. Belki kontrolują punkty czerni, środkową szarość i biel w bezwzględnych wartościach jasności obrazu (wartość L w Lab).

Możesz przesuwać białą i szarą belkę, aby dopasować lewą i prawą krawędź histogramu, co spowoduje rozciągnięcie zakresu obrazu wyjściowego na cały dostępny zakres tonalny. Płaskie dotychczas zdjęcia zyskają przez to więcej kontrastu i życia.

Przesunięcie środkowej belki modyfikuje środkowe odcienie szarości. Przesunięcie na lewo rozjaśni obraz, na prawo – przyciemni. Ten zabieg nosi nazwę zmiany gammy zdjęcia.

Dostępne są trzy próbniki koloru w czerni, szarości i bieli, dostępne przez wciśnięcie w odpowiednim kolorze ikony . Możesz użyć ich do pobrania odpowiedniego poziomu bezpośrednio ze zdjęcia. Możesz również przełączać się pomiędzy próbkowaniem punktowym i obszarowym z wnętrza globalnego panelu próbnika (p. Sekcja 3.3.6, „Globalny próbnik koloru”).

Przycisk auto automatycznie wyrównuje punkty bieli i czerni, a punkt szarości umieszcza dokładnie pośrodku.

W trybie automatycznym moduł automatycznie analizuje histogram zdjęcia, wykrywa lewą i prawą granicę histogramu oraz pozwala określić punkty czerni, szarości i bieli jako percentyle w stosunku do tych granic.

Wskazówka: pod pewnymi warunkami, szczególnie mocno nasyconymi niebieskimi źródłami światła, moduł poziomów może generować artefakty czarnych pikseli. Zobacz opis opcji obcięcia gamutu (Sekcja 3.4.1.11, „Wejściowy profil koloru”), żeby sprawdzić sposoby radzenia sobie z tym.

tryb

Ustawia tryb działania modułu. Domyślnie ręczny.

czerń

Ustawia punkt czerni w percentylach względem lewej krawędzi histogramu (tylko w trybie automatycznym).

szary

Ustawia punkt szarości w percentylach względem lewej i prawej krawędzi histogramu po zastosowaniu ustawień punktów czerni i bieli (tylko w trybie automatycznym).

biały

Ustawia punkt bieli w percentylach względem prawej krawędzi histogramu (tylko w trybie automatycznym).

3.4.2.13. Krzywa tonalna

Przegląd
Ten moduł to klasyczne narzędzie fotografii cyfrowej. Krzywa tonalna darktable może operować w trzech przestrzeniach barwnych: RGB, XYZ oraz Lab.
Użycie

Na początku krzywe są liniami prostymi, definiowanymi przez kilka węzłów. Przesuwając węzły, modyfikujesz krzywe. Nowe węzły można generować przez klik na krzywej. Poprzez Ctrl-klik możesz stworzyć nowy węzeł o współrzędnej x kursora myszy i współrzędnej y równej bieżącej wartości krzywej – opcja ta dodaje węzeł bez ryzyka przypadkowej modyfikacji krzywej. Można zdefiniować maksymalnie 20 węzłów na krzywą. Żeby usunąć węzeł, przesuń go poza obszar wykresu.

Próbnik kolorów aktywowany jest przez naciśnięcie i pokazuje wybrane wartości na wykresie. Możesz przełączać się pomiędzy punktowym a obszarowym trybem próbkowania, wciskając Ctrl+klik. Po lewej stronie kontrolki wyświetlane są wartości wejścia i wyjścia jako Numeric Lab.

przestrzenie barwne

W zależności od zamierzonego celu, krzywą tonalną możesz zastosować w czterech różnych przestrzeniach barwnych:

 • Lab, połączone kanały,

 • Lab, kanały rozdzielone,

 • XYZ, połączone kanały,

 • RGB, połączone kanały.

Lab to percepcyjna przestrzeń kolorów, zaprojektowana dla oddania sposobu, w jaki ludzkie oko postrzega kolory i jasność, reprezentująca informację o kolorze niezależnie od informacji o jasności. W opcji Lab, niezależne kanały masz pełną kontrolę zarówno nad chrominancją (kanały a/b), jak luminancją (kanał L). W opcji Lab, połączone kanały dostępna jest tylko kontrola luminancji (kanał L). Korekcja nasycenia koloru zostanie automatycznie obliczona dla każdego piksela na podstawie korekty kontrastu, naniesionej na kanał luminancji. Działa to lepiej dla przypadków delikatnej korekcji kontrastu, ale im większa korekta kontrastu, tym gorsza korekcja nasycenia.

XYZ to liniowa przestrzeń barwna, zaprojektowana do połączenia psychologicznej, świetlnej reakcji oczu na przestrzeń RGB. Podobnie jak Lab, oddziela ona jasność od informacji o kolorze, ale robi to w sposób, który nie bierze pod uwagę roli korekcji mózgu w ludzkiej percepcji. Tryb XYZ, połączone kanały oferuje alternatywę dla Lab, połączone kanały. Działa poprzez zastosowanie krzywej kanału L do wszystkich trzech kanałów przestrzeni XYZ. Jeśli chcesz dostroić siłę automatycznej regulacji chrominancji (p. Sekcja 3.2.5.4, „Operatory mieszania”), skorzystaj z trybu mieszania dostosowania koloru. Ten tryb jest znany z generowania lekkiego przesunięcia w stronę żółtego.

Przestrzenie RGB są liniowymi przestrzeniami kolorów, zaprojektowanymi do pracy w systemie addytywnym. Są przystosowane do mediów utrwalajacych i wyświetlających obraz i nie izolują informacji o kolorze i jasności. RGB, połączone kanały operuje na ProPhotoRGB i stosuje krzywą kanału L do wszystkich trzech kanałów RGB. Wiadomo, że dodanie kontrastu w RGB zmniejsza nasycenie w światłach i podbija w cieniach, ale jest to najlepsza metoda do edycji kontrastu i standardowe podejście w większości oprogramowania. Ten moduł sprawia, że moduł krzywej tonalnej zachowuje się tak samo, jak krzywa bazowa (p. Sekcja 3.4.1.5, „Krzywa bazowa”) poza faktem, że ten ostatni działa w przestrzeni RGB aparatu.

Zauważ, że interfejs zawsze opiera się na przestrzeni Lab. Oznacza to, że współrzędna średniej szarości wypada zawsze w 50% wykresu, niezależnie od użytej przestrzeni barwnej. To samo dotyczy histogramu, wyświetlanego w tle krzywej. Elementy sterujące dostosowywane są do odpowiedniej przestrzeni barwnej przed korektą – więc środek szarości w RGB do XYZ jest zawsze mapowany z 50% do 18%.

Krzywa kanału L

Krzywa tonalna kanału L pracuje na jasności. Dla lepszej orientacji, diagram wyświetla histogram jasności. Jeśli pracujesz w trybach Lab, połączone kanały, RGB, połączone kanały lub XYZ, połączone kanały, krzywa dla kanału L jest jedyną dostępną.

Linia pozioma reprezentuje jasność pikseli obrazu wejściowego. Linia pionowa reprezentuje jasność pikseli obrazu wyjściowego. Linia prosta nie modyfikuje niczego. Obszar nad domyślną przekątną zwiększa jasność, a pod nią – zmniejsza ją. Przesuniecie środka krzywej w górę rozjaśni więc obraz, przesunięcie w dół przyciemni go. Krzywa w kształcie litery S zwiększy kontrast zdjęcia.

krzywe kanałów a/b

Krzywe w kanałach a i b operują na wartościach koloru i dostępne są jedynie w przestrzeni Lab, rozdzielone kanały. Linia pozioma reprezentuje wartość kanału koloru pikseli obrazu wejściowego. Linia pionowa oznacza wartość kanału koloru pikseli obrazu wyjściowego. Dodatnie wartości a oznaczają więcej koloru magenty; ujemne oznaczają więcej odcienia zielonego. Dodatnie wartości b oznaczają więcej zażółcenia; ujemne wartości b – więcej zabarwienia niebieskiego.

Linia prosta nie zmienia niczego. Przesunięcie środka krzywej zabarwi obraz: przesunięcie kanału a w górę daje zabarwienie magenty; przesunięcie w górę kanału b da zabarwienie na żółto: przesunięcie w dół kanału a da zabarwienie na zielono; przesunięcie w dół kanału b da zabarwienie na niebiesko.

Zwiększenie / zmniejszenie nachylenia krzywych bez przesuwania ich środków, zwiększy/zmniejszy nasycenie odpowiedniego kanału. Z właściwie określonymi krzywymi możesz dostrajać nasycenie kolorów w zależności od kolorów pikseli wejściowych.

metoda interpolacji

Interpolacja to proces, w którym ciągła krzywa obliczana jest z kilku węzłów punktowych. Ponieważ ten proces nigdy nie jest doskonały, dostępnych jest kilka metod, łagodzących problemy, powstające w niektórych układach węzłów.

Prawdopodobnie metodą dającą najładniejszy efekt jest sześcienna funkcja sklejana. Ponieważ wygładza ona krzywe, kontrast na zdjęciu jest ładniejszy. Ta metoda jest jednak bardzo wrażliwa na pozycje węzłów i może produkować wierzchołki i oscylacje, jeśli węzły są zbyt blisko siebie lub gdy jest ich zbyt wiele. Działa najlepiej, kiedy mamy tylko 4-5 wierzchołków, równomiernie rozłożonych.

Krzywa dośrodkowa jest metodą, zaprojektowaną specjalnie dla uniknięcia wierzchołków i oscylacji, choć ceną za to jest luźniejsze trzymanie się węzłów. Jest gładsza, bez względu na liczbę węzłów i odstępy między nimi, ale produkuje bardziej zacieniony i przytępiony kontrast.

Krzywa monotoniczna jest metodą, zaprojektowaną do tworzenia interpolacji monotonicznej, czyli pozbawionej oscylacji i wierzchołków. Metoda bardzo przydatna, jeśli próbujesz tworzyć funkcję analityczną z interpolacji węzła (na przykład wykładniczą, logarytmiczną, potęgową, itp.). Funkcje takie dostępne są jako presety. Może to być dobry kompromis pomiędzy dwiema wspomnianymi wyżej metodami.

skala

Skala umożliwia zniekształcenie wyświetlania wykresu tak, żeby wyeksponować niektóre fragmenty wykresu do rysowania znaczących fragmentów krzywej. Zauważ, że opcja skalowania wpływa tylko na wygląd krzywej, a nie na jej rzeczywiste parametry.

Domyślnie użyta jest skala liniowa. Używa ona równych wartości na osi odciętych i rzędnych.

Skala logarytmiczna skompresuje duże wartości i wyeksponuje mniejsze, zarówno odcięte, jak i rzędne, dzięki czemu węzły w cieniach dostają więcej miejsca na wykresie i mogą być precyzyjniej kontrolowane.

Przy użyciu skali logarytmicznej pojawia się suwak podstawy logarytmu, pozwalający na regulację stopnia kompresji/rozciągnięcia, osiąganego przez skalę logarytmiczną. Jeśli narysować funkcje wykładnicze lub logarytmiczne od funkcji tożsamościowej, ustawienie tych wartości zdefiniuje dziedzinę takich funkcji.

Przykłady

Obraz oryginalny
Ustawienia krzywej tonalnej. Zwróć uwagę, jak środkowy węzeł krzywej b został przesunięty do wartości ujemnych. To nadało zdjęciu niebieskie zabarwienie.
Ostateczne zdjęcie

3.4.2.14. Kontrast Jasność Nasycenie

Przegląd
Moduł oferuje podstawowe narzędzie do korekcji kontrastu, jasności i nasycenia zdjęcia.
Użycie

Moduł jest wyposażony w suwaki dla każdego z trzech atrybutów. Ich wartości neutralne nie zmieniają zdjęcia. Przesunięcie suwaków w lewo do wartości ujemnych zmniejsza odpowiednio kontrast, jasność i nasycenie. Przesunięcie w prawo do wartości dodatnich zwiększa te cechy.

Większą kontrolę kontrastu i jasności oferują moduły krzywej tonalnej, poziomów oraz systemu strefowego (p Sekcja 3.4.2.13, „Krzywa tonalna”, Sekcja 3.4.2.12, „Poziomy” i Sekcja 3.4.2.10, „System strefowy”). Nasycenie koloru możesz podobnie kontrolować precyzyjniej w modułach krzywej tonalnej, kontrastu kolorów i stref kolorów (p. Sekcja 3.4.2.13, „Krzywa tonalna”, Sekcja 3.4.2.6, „Kontrast kolorów” i Sekcja 3.4.2.3, „Strefy kolorów”).

kontrast

Ten suwak dostosowuje kontrast obrazu.

jasność

Ten suwak dostosowuje jasność obrazu.

nasycenie

Ten suwak dostosowuje nasycenie obrazu.

3.4.2.15. Poziomy RGB

Przegląd
Narzędzie do dostosowania punktów czerni, bieli i szarości. Ten moduł jest szczególnie użyteczny, kiedy histogram nie rozciąga się na całą szerokość skali, od czystej czerni do czystej bieli.
Użycie

W zależności od zamierzonego celu, możesz pracować w dwóch trybach:

 • RGB, połączone kanały

 • RGB, niezależne kanały

Możesz przesuwać białą i szarą belkę, aby dopasować lewą i prawą krawędź histogramu, co spowoduje rozciągnięcie zakresu obrazu wyjściowego na cały dostępny zakres tonalny. Płaskie dotychczas zdjęcia zyskają przez to więcej kontrastu i życia.

Przesunięcie środkowej belki modyfikuje środkowe odcienie szarości. Przesunięcie na lewo rozjaśni obraz, na prawo – przyciemni. Ten zabieg nosi nazwę zmiany gammy zdjęcia.

Dostępne są trzy próbniki koloru w czerni, szarości i bieli, dostępne przez wciśnięcie w odpowiednim kolorze ikony . Możesz użyć ich do pobrania odpowiedniego poziomu bezpośrednio ze zdjęcia.

Przycisk auto automatycznie wyrównuje punkty bieli i czerni, a punkt szarości umieszcza dokładnie pośrodku.

Próbnik po prawej stronie przycisku auto stosuje automatyczną ekspozycję w oparciu o zaznaczony na zdjęciu obszar.

Wskazówka: pod pewnymi warunkami, szczególnie mocno nasyconymi niebieskimi źródłami światła, moduł poziomów może generować artefakty czarnych pikseli. Zobacz opis opcji obcięcia gamutu (Sekcja 3.4.1.11, „Wejściowy profil koloru”), żeby sprawdzić sposoby radzenia sobie z tym.

tryb

Ustawia tryb działania modułu. Domyślnie RGB, połączone kanały.

czerń

Ustawia punkt czerni w percentylach względem lewej krawędzi histogramu.

szary

Ustawia punkt szarości w percentylach względem lewej i prawej krawędzi histogramu po zastosowaniu ustawień korekty punktów czerni i bieli.

biały

Ustawia punkt bieli w percentylach względem prawej krawędzi histogramu.

ochrona kolorów

Wybierz jedną z metod ochrony koloru. Domyślna metoda to luminancja.

3.4.2.16. Krzywa RGB

Przegląd
Ten moduł to klasyczne narzędzie fotografii cyfrowej. Krzywa BGR z darktable działa w przestrzeni RGB.
Użycie

Na początku krzywe są liniami prostymi, definiowanymi przez kilka węzłów. Przesuwając węzły, modyfikujesz krzywe. Nowe węzły można generować przez klik na krzywej. Poprzez Ctrl-klik możesz stworzyć nowy węzeł o współrzędnej x kursora myszy i współrzędnej y równej bieżącej wartości krzywej – opcja ta dodaje węzeł bez ryzyka przypadkowej modyfikacji krzywej. Można zdefiniować maksymalnie 20 węzłów na krzywą. Żeby usunąć węzeł, przesuń go poza obszar wykresu.

Próbnik kolorów, dostępny po wciśnięciu , pokaże pobraną wartość na diagramie. Na próbkowanie obszarowe przełącza kombinacja Ctrl+klik.

Drugiego próbnika można użyć do bezpośredniej zmiany krzywej w oparciu o próbkowany obszar. LPM na aktywuje próbnik akcji. W obszarze zdjęcia Ctrl+LPM+przeciągnięcie stworzy wznoszącą krzywą dla próbkowanego obszaru, a Shift+LPM+przeciągnięcie – opadającą.

przestrzenie barwne

W zależności od zamierzonego celu, krzywą tonalną możesz zastosować w dwóch różnych przestrzeniach barwnych:

 • RGB, połączone kanały.

 • RGB, niezależne kanały.

Przestrzenie RGB są liniowymi przestrzeniami kolorów, zaprojektowanymi do pracy w systemie addytywnym. Są przystosowane do mediów utrwalajacych i wyświetlających obraz i nie izolują informacji o kolorze i jasności. RGB, połączone kanały operuje na ProPhotoRGB i stosuje krzywą kanału L do wszystkich trzech kanałów RGB. Wiadomo, że dodanie kontrastu w RGB zmniejsza nasycenie w światłach i podbija w cieniach, ale jest to najlepsza metoda do edycji kontrastu i standardowe podejście w większości oprogramowania.

metoda interpolacji

Interpolacja to proces, w którym ciągła krzywa obliczana jest z kilku węzłów punktowych. Ponieważ ten proces nigdy nie jest doskonały, dostępnych jest kilka metod, łagodzących problemy, powstające w niektórych układach węzłów.

Prawdopodobnie metodą dającą najładniejszy efekt jest sześcienna funkcja sklejana. Ponieważ wygładza ona krzywe, kontrast na zdjęciu jest ładniejszy. Ta metoda jest jednak bardzo wrażliwa na pozycje węzłów i może produkować wierzchołki i oscylacje, jeśli węzły są zbyt blisko siebie lub gdy jest ich zbyt wiele. Działa najlepiej, kiedy mamy tylko 4-5 wierzchołków, równomiernie rozłożonych.

Krzywa dośrodkowa jest metodą, zaprojektowaną specjalnie dla uniknięcia wierzchołków i oscylacji, choć ceną za to jest luźniejsze trzymanie się węzłów. Jest gładsza, bez względu na liczbę węzłów i odstępy między nimi, ale produkuje bardziej zacieniony i przytępiony kontrast.

Krzywa monotoniczna jest metodą, zaprojektowaną do tworzenia interpolacji monotonicznej, czyli pozbawionej oscylacji i wierzchołków. Metoda bardzo przydatna, jeśli próbujesz tworzyć funkcję analityczną z interpolacji węzła (na przykład wykładniczą, logarytmiczną, potęgową, itp.). Funkcje takie dostępne są jako presety. Może to być dobry kompromis pomiędzy dwiema wspomnianymi wyżej metodami.

skompensuj średnią szarość

Zmienia wyświetlanie histogramu w module. Nie wpływa na przetwarzanie, ale może pomóc w edycji zdjęcia. Domyślnie aktywowana.

3.4.2.17. Balans kolorów

Przegląd
Moduł oferuje wszechstronne narzędzie do dostosowania balansu kolorów zdjęcia. Może być użyty do odwrócenia natrętnych zafarbów lub do nadania zdjęciu wizualnej atmosfery poprzez color grading, technikę stosowaną powszechnie w filmach.
Użycie

Balans koloru umożliwia selektywne przełączanie kolorów w oparciu o zakres luminancji: cienie, śródtony i światła. Robi to z wykorzystaniem dwóch metod:

 • wznios, gamma, wzmocnienie to sposób klasyczny, pozwalający na lepszą separację cieni i świateł,

 • nachylenie, przesunięcie, potęga to nowy standard, określony przez American Society of Cinematographers Color Decision List (ASC CDL), bardziej dopasowany do edycji w kontekście sceny.

Pomiędzy trzema układami kontrolek możesz przełączać się, klikając nagłówek sekcji cieni: pionowy jest pokazany powyżej, tabelowy wyświetla wszystkie grupy naraz , a kolumnowy prezentuje wszystkie kontrolki poziomo.

Główne ustawienia wpływają na całe zdjęcie. Nie są one dostępne w trybie wznios, gamma, wzmocnienie (sRGB). Suwak ograniczony jest w zasięgu do zwykłych wartości ([50%; 150%] dla nasyceń, [-50%; 50%] dla kontrastu), ale wyższe i niższe wartości da się ustawić z klawiatury po kliknięciu PPM na odpowiednim suwaku.

Uwaga: choć ten moduł pracuje na kolorach RGB, to w sekwencji operuje on w przestrzeni kolorów Lab. Moduł konwertuje więc z Lab na RGB, wykonuje swoją pracę, a następnie konwertuje w odwrotną stronę – z powrotem do Lab.

Tryb

 • wznios, gamma, wzmocnienie (sRGB) to tryb zgodności z darktable 2.4 i wcześniejszymi. W tym trybie transformacje koloru stosowane są w przestrzeni sRGB, kodowanej sRGB gamma (średnia gamma 2.2).

 • wznios, gamma, wzmocnienie (ProPhotoRGB) to taki sam tryb, jak poprzedni, ale działa w przestrzeni ProPhotoRGB, kodowanym liniowo. W tym trybie parametry RGB są wewnętrznie korygowane luminancją XYZ (kanał Y), więc wpływają tylko na kolor,

 • nachylenie, przesunięcie, potęga (ProPhotoRGB) stosuje ASC CDL w przestrzeni ProPhotoRGB, kodowanej liniowo. Podobnie, jak w poprzednim trybie, parametry RGB korygowane są liniowo luminancją XYZ. Parametr nachylenia działa jak kompensacja ekspozycji, przesunięcie – jak korekcja poziomu czerni, a potęga – jak korekcja gamma. Wszystkie parametry mają pewien wpływ na całość zakresu luminancji, ale nachylenie najbardziej wpływa na światła, przesunięcie na cienie, a potęga ma największy wpływ na śródtony.

W trybach pochylenie, przesunięcie, potęga dla większej dokładności najlepiej jest na początku ustawić pochylenie, następnie przesunięcie, a na koniec potęgę – w tej właśnie kolejności. Porządek jest łatwy do zapamiętania zgodnie z nazwą trybu.

W trybiepochylenie, przesunięcie, potęga, parametr cieni ma dalece większą siłę, niż w trybie wznios, gamma, wzmocnienie. Przełączając się z pierwszego trybu na drugi, dostosuj nasycenie w cieniach, dzieląc je przez około 10.

Suwaki kontroli kanału

Te parametry wpływają na ustawienia interfejsu w cieniach, śródtonach i światłach.

Kontrolki trybu RGBL pozwalają na bezpośredni dostęp do parametrów RGB, które zostaną przesłane bezpośrednio do algorytmu i dostosowane wewnętrznie w luminancji XYZ, w zależności od użytego trybu. Tylko one zostaną zapisane w historii procesu wywołania w darktable.

Kontrolki trybu HSL dają kontrolę nieco bardziej intuicyjną, ale są one tylko interfejsem; barwy i nasycenie przeliczane są dynamicznie do i z parametrów RGB i nigdzie nie są przechowywane samodzielnie. Podczas konwersji z HSL na RGB, jasność HSL jest zawsze zakładana na poziomie 50%, więc parametry RGB są odpowiednio korygowane dla uniknięcia zmian jasności. Podczas konwersji z RGB na HSL jasność HSL nie jest jednak nigdzie korygowana.

W konsekwencji edycja najpierw w RGB, następnie w HSL, a potem znów w RGB nie zachowa oryginalnych parametrów RGB, ale znormalizuje je tak, żeby jasność HSL wyniosła 50%. Różnica jest mocno widoczna w większości przypadków, szczególnie w trybach korygujących wewnętrznie parametry RGB w luminancji XYZ.

W obu trybach dodatkowe suwaki współczynnika działają na wszystkie kolory od razu. Efekt jest podobny, co przy module poziomów (p. Sekcja 3.4.2.12, „Poziomy”) i ma wpływ jedynie na luminancję.

Nasycenie wejściowe

Nasycenie wejściowe to korekcja nasycenia, zastosowana przed balansem kolorów. Może być użyte do stłumienia kolorów przed zastosowaniem balansu w celu ułatwienia obróbki trudnych zdjęć. Jeśli poddajesz desaturacji całe zdjęcie, program tworzy monochromatyczny obraz oparty o luminancję, który może być użyty jako maska luminancji, do stworzenia filtru kolorowego z ustawienaimi balansu kolorów lub do efektu sepii (w takim przypadku możesz chcieć skorzystać z trybów mieszania).

Nasycenie wyjściowe

Nasycenie wyjściowe to korekcja nasycenia, zastosowana tuż po korekcji kolorów. Jest użyteczna, kiedy znalazłeś właściwy balans tonów, ale rezultat jest zbyt ciężki i chcesz dostosować globalne nasycenie od razu, zamiast edytować nasycenie każdego kanału oddzielnie kosztem potencjalnego zaburzenia równowagi kolorów.

Kontrast i istota kontrastu

Suwak kontrastu pomaga zwiększyć separację luminancji. Kluczowa wartość określa wartość luminancji, która nie zostanie skorygowana korekcją kontrastu, więc kontrast ominie tę wartość. Wartości powyżej kluczowej zostaną wzmocnione niemal liniowo. Wartości poniżej kluczowej zostaną skompresowane przy pomocy funkcji potęgowej (tworząc górkę). Korekcja ta stosowana jest po wyjściowym nasyceniu i stosowana do każdego kanału RGB oddzielnie, więc barwy i nasycenia mogą nie zostać zachowane przy skrajnych ustawieniach (cienie mogą zostać ponownie nasycone, a światła zdesaturowane, może także dojść do przesunięć koloru).

Cienie, śródtony, światła

W zależności od ustawionego trybu, ustawienia cieni kontrolują albo wznios, albo przesunięcie, ustawienia śródtonów – gammę lub potęgę, a ustawienia świateł – zysk lub nachylenie. Parametry są przeliczane w momencie zmiany trybu.

W trybie RGBL, zasięg suwaków RGB ograniczony jest do [-0.5; 0.5]. W trybie HSL, zakres suwaka nasycenia ograniczony jest do [0%; 25%]. Wartości spoza tych zakresów mogą być ustawione ręczne z klawiatury po kliknięciu PPM na suwaku.

Optymalizuj lumę

Próbnik koloru obok etykiety optymalizuj lumę wybiera całe zdjęcie, a następnie optymalizuje składowe dla cieni, śródtonów i świateł tak, żeby średnia luminancja zdjęcia na wyjściu modułu wyniosła 50% Lab, najwyższa 100%, a najniższa 0%. Jest to zasadniczo normalizacja histogramu, podobna w działaniu do modułu poziomów. Optymalizator jest dokładny tylko wtedy, kiedy użyty został w jednym z trybów nachylenie, przesunięcie, potęga. W innych trybach działa po prostu przyzwoicie.

Jeśli potrzebujesz więcej kontroli, możesz zdefiniować trzy kolorowe łatki przy użyciu próbników, znajdujących się na początku sekcji każdej składowej, dla pobrania luminancji wybranych obszarów. Próbnik w sekcji cieni pobierze minimalną luminancję, śródtonowy średnią, a próbnik w sekcji świateł – maksymalną. Najwrażliwszym parametrem jest ten w sekcji śródtonów, ponieważ wybór obszaru różniącego się nawet minimalnie może prowadzić do drastycznych zmian. Korzystanie z samych próbników, bez włączenia optymalizacji lumy, pozwoli na naniesienie poprawek bez ogólnej optymalizacji, ale każdy parametr zostanie wtedy wyliczony z dwóch poprzednich. Kiedy łatki zostaną już zaznaczone, etykieta zmieni nazwę na optymalizuj lumę na podstawie łatek. Aby zresetować łatkę, po prostu zaznacz ponownie obszar. Łatki nie są zapisywane w parametrach i pozostają zapamiętane tylko do końca sesji.

Warto zauważyć, że dostosowanie lumimancji ma wpływ tylko na wyjście modułu balansu kolorów i nie wpływa na inne dostosowania luminancji, wykonane w modułach późniejszych w sekwencji (krzywej filmowej rgb, krzywej tonalnej, stref kolorów, poziomów, globalnego mapowania kolorów, itd.). Nie zalecamy korzystania z balansu kolorów dla globalnego remapowania luminancji na zdjęciu, ponieważ nie zachowa on oryginalnych kolorów, a lepiej do tego celu nadają się takie moduły, jak krzywa tonalna czy kontrast filmowy. Dostosowanie luminancji w balansie kolorów sprawdza się lepiej w korekcji lokalnej, w połączeniu z dostosowaniem kolorów lub z color gradingiem z wykorzystaniem masek.

Zneutralizuj kolory

Na zdjęciu z dużymi obszarami w bezpośrednim świetle słonecznym i częścią w świetle odbitym (cieniach), lub w obecności kilku sztucznych źródeł światła, światła i cienie mają często różne temperatury koloru. Takie zdjęcia są szczególnie trudne w korekcji, ponieważ żaden balans kolorów nie jest dobry dla całego obrazu. Optymalizator neutralizacji koloru pomoże ci znaleźć kolory komplementarne dla cieni, śródtonów i świateł tak, żeby odwrócić wszystkie zafarby, a średnim kolorem zdjęcia była neutralna szarość.

Podobnie jak optymalizacja lumy, próbnik obok etykiety zneutralizowania kolorów włącza ogólną optymalizację dla całego zdjęcia. Działa to dobrze w fotografii krajobrazowej i każdej innej z pełnym spektrum kolorów i luminancji. Dla zdjęć wieczornych i eventowych opcja zawodzi, w takim wypadku należy ręcznie określić obszary próbkowania przy pomocy próbników, znajdujących się obok każdego suwaka odcienia. Dla próbnika w światłach pobierz kolor eksponowany na światło punktowe, który powinien być neutralnie biały bądź szary. Dla próbnika w cieniach pobierz kolor wyeksponowany w łagodnym świetle, który powinien być neutralnie czarny lub ciemnoszary. Dla próbnika w śródtonach pobierz kolor, wyeksponowany zarówno w świetle łagodnym, jak i punktowym.

Sukces optymalizacji zależy od jakości próbek. Nie każdy ich zestaw prowadzi do dobrego rozwiązania, należy upewnić się, że kolorowe łatki w realnym świecie mają neutralne kolory. W wielu przypadkach optymalizator wygeneruje prawidłowy odcień, ale równocześnie przesadzone nasycenie, wymagające korekcji. W niektórych przypadkach optymalizacja się nie powiedzie, trzeba będzie zresetować parametry nasycenia i zacząć od nowa lub po prostu przerwać po zaznaczeniu łatek. Zauważ, że w optymalizacji automatycznej maksymalne nasycenie wyniesie 25%, co może nie być wystarczające w niewielkiej ilości przypadków, choć w większości pozwoli uniknąć niespójnych rezultatów.

Jeśli wybierzesz łatki z próbników odcienia, nie włączając optymalizacji, oprogramowanie wykona tylko jedną rundę optymalizacji i zatrzyma się, pozwalając ci kontrolować niezależnie każdy zakres luminancji i uniknąć odchyleń w skrajnych przypadkach. Korekcje odcienia i nasycenia obliczane są z uwzględnieniem dwóch innych zakresów luminancji i trzech składowych i zawsze wygenerują kolor komplementarny w zaznaczonym obszarze. Jeśli zamiast tego chcesz wzmocnić kolor obszaru, możesz dodać 180° do obliczonej barwy. Kiedy łatki zostaną wybrane, etykieta zmienia się na zneutralizuj kolory na podstawie łatek. Chcąc zresetować jedną łatkę, po prostu ponów zaznaczanie. Łatki nie są zapisywane w parametrach i zachowywane są tylko podczas bieżącej sesji. Parametry dopasowane podczas automatycznej neutralizacji są dokładne tylko w trybie nachylenie, przesunięcie, potęga, choć w ograniczonym zakresie działają również w trybie wznios, gamma, wzmocnienie.

Przykłady

Moduł posiada kilka presetów, aby na przykładach łatwiej było zrozumieć jego działanie.

Preset tonowania "błękit-pomarańcz" jest częstą kolorystyką w filmach i fotografii showcase. Opracowany został do użycia w formie dwóch instancji i masek: pierwsza instancja wyłączy tony skóry i przesunie kolory neutralne w stronę zielonkawego błękitu. Druga odwróci częściowo pierwszą i doda nieco ożywienia wyłącznie na kolorach skóry. Razem pomagają oddzielić kolorystycznie modele od tła. Maskowanie i parametry mieszania muszą jednak oczywiście zostać dostosowane indywidualnie do każdego zdjęcia.

Inne presety oferują emulacje klisz Kodaka. W ten sam sposób z pomocą modułu balansu kolorów możesz odtworzyć zachowanie dowolnej kliszy.

3.4.2.18. Mikser kanałów

Przegląd
Ten moduł to potężne narzędzie do zarządzania kanałami. Przyjmuje jako wejście kanały czerwony, zielony i niebieski. Jako wyjście – kanały czerwieni, zieleni, niebieskiego, szarego, odcienia, nasycenia i jasności.
Użycie

Najpierw wybierz kanał wyjściowy, a następnie ustaw proporcje wkładu kanałów wejściowych. Pomiędzy wieloma zastosowaniami, ten moduł może zostać użyty do przyjrzenia się pojedynczym kanałom RGB; użyj szarości jako celu, ustaw wartość 1 kanału wejściowego, który chcesz podejrzeć, a 0 na pozostałe.

Przykłady

Przy odzworowaniu skóry kanał niebieski przechowuje zazwyczaj szczegóły, a czerwony przenosi na ogół gładsze tony, niż zielony. Dlatego też rendering tonów kontrolowany jest przez sposób, w jaki mieszamy kanały wejściowe.
Oto czarno-biały portret, powstały z prostego wyboru kanału szarości jako wyjścia. Efekt gładkiej skóry osiągnięto przez redukcję wejściowego kanału niebieskiego i podkreślenie wejściowego kanału czerwonego względem zieleni. Kombinacja RGB 0.9, 0.3, -0.3 ze zwiększeniem ekspozycji o 0.1EV pozwoliła na doświetlenie zdjęcia.
W tym przykładzie kombinacja RGB 0.4, 0.75, -0.15 używa więcej zielonego niż czerwonego, pozwalając na odzyskanie szczegółów. W dalszym ciągu redukujemy kanał niebieski dla osłabienia niechcianej tekstury skóry.

Tabela mieszania wartości dla niektórych filmów czarno-białych

Klasyczne klisze czarno-białe mają różne charakterystyki oddania koloru. Wybierz szary jako wyjściowy kanał mieszania i wypróbuj wartości sugerowane poniżej dla ulubionej kliszy.

Klisza Czerwony Zielony Niebieski
AGFA 200X 0.18 0.41 0.41
Agfapan 25 0.25 0.39 0.36
Agfapan 100 0.21 0.40 0.39
Agfapan 400 0.20 0.41 0.39
Ilford Delta 100 0.21 0.42 0.37
Ilford Delta 400 0.22 0.42 0.36
Ilford Delta 3200 0.31 0.36 0.33
Ilford FP4 0.28 0.41 0.31
Ilford HP5 0.23 0.37 0.40
Ilford Pan F 0.33 0.36 0.31
Ilford SFX 0.36 0.31 0.33
Ilford XP2 Super 0.21 0.42 0.37
Kodak T-Max 100 0.24 0.37 0.39
Kodak T-Max 400 0.27 0.36 0.37
Kodak Tri-X 400 0.25 0.35 0.40
Normalny kontrast 0.43 0.33 0.30
Wysoki kontrast 0.40 0.34 0.60
Ogólna czarno-biała 0.24 0.68 0.08

3.4.2.19. Filtr połówkowy

Przegląd
Moduł symuluje działanie filtra połówkowego w celu naprawy ekspozycji i koloru.
Użycie

Moduł korzysta z gradientu w celu modyfikacji ekspozycji i rzutowania koloru zdjęcia w zmienny sposób.

Moduł pod pewnymi warunkami może generować artefakty bandingu; zalecamy rozważenie aktywowania modułu ditheringu (p. Sekcja 3.4.1.1, „Dithering”).

gęstość

Ustawia gęstość filtra w [ev]. Niska wartość lekko niedoświetli, a wysoka wartość stworzy mocny filtr.

Jest wyrażana w [ev], co jest równoznaczne ze stopniami przysłony. filtry na obiektyw oznaczane są częst jako ND2, ND4, ND8 itd. Każde dodanie [ev] podwaja liczbę ND. ND2 to 1ev, ND4 to 2ev, i tak dalej. Możesz również wyrazić to w gęstości optycznej lub transmitancji. Tabela poniżej podsumowuje różne podejścia dla najpopularniejszych filtrów:

ND [ev] lub przysłona absorbancja wsp. przezroczystości
ND2 -1 0.3 50%
ND4 -2 0.6 25%
ND8 -3 0.9 12.5%
ND400 -9 2.7 0.195%
kompresja

Ustawia progresywność gradientu. Niska wartość tworzy gładkie przejście, wysoka – gwałtowne.

odcień

Ustawia barwę dodawaną do gradientu.

nasycenie

Ustawia nasycenie, dodawane do gradientu.

pozycja

Pozycję gradientu można ustawić bezpośrednio na zdjęciu, przesuwając białą linię. Całość dostraja się przy użyciu suwaka obrotu. Wartości ujemne obracają zgodnie ze wskazówkami zegara.

Przykłady

Oto przykład różnych opcji modułu filtru połówkowego darktable:

Oryginalne zdjęcie z prześwietlonym niebem, użyjemy go jako referencji dla późniejszych zmian...
Dodaliśmy neutralny filtr ND8, robiący dobrą robotę na zdjęciu.
Na koniec dodaliśmy filtr pomarańczowy, obracając go -180 stopni, stosując go na wodzie/drzewach dla bardziej artystycznego efektu.

Filtr połówkowy darktable to potężne narzędzie. Filtry sprzętowe mają jednakże kilka przewag nad rozwiązaniami programowymi. Fizyczny filtr GND może na przykład zredukować zasięg dynamiczny sceny, lepiej dopasowując ją do ograniczeń sensora aparatu.

W tym przykładzie fizyczny filtr GND (Hitech ND0.6, gradientowy) zapobiegł prześwietleniu na niebie i wierzchołkach drzew, utrzymując prawidłową ekspozycję ziemi. Niepokojącym elementem jest jedynie spadek jasności na pniach drzew od dołu do góry.
W takich sytuacjach przydaje się filtr połówkowy darktable w połączeniu z maską parametryczną (p. Sekcja 3.2.5.6, „Maska parametryczna”). Dodajemy gradient jasności, odwrócony względem filtra połówkowego. Ponieważ chcemy tylko skompensować nienaturalne zaciemnienia na pniach drzew, łączymy moduł z odpowiednią maską mieszania.
Efekt końcowy.

Wskazówka: jeśli przed wykonaniem zdjęcia wiesz, że planujesz skorzystać później z modułu filtra połówkowego, w trakcie robienia zdjęcia ustaw jego niedoświetlenie o jedną lub dwie działki przysłony, aby mieć pewność zachowania szczegółów w światłach. Kiedy na oryginalnym zdjęciu są przepalone, moduł filtra połówkowego nie będzie mógł wygenerować satysfacjonującego obrazka; to ograniczenie jest typowe dla obróbki cyfrowej. Jeśli potrzebujesz dowiedzieć sie więcej o celowym niedoświetleniu zdjęcia, zajrzyj do instrukcji aparatu pod hasło kompensacji ekspozycji.

3.4.2.20. Korektor tonów

Przegląd
Korektor tonów został zaprojektowany dla zastąpienia modułów krzywej bazowej, świateł/cieni oraz stref koloru. Pozwala na rozjaśnienie/przyciemnienie w obrębie zdjęcia maksymalnie dziewięciu zakresów jasności.
Użycie

Przed skorzystaniem z modułu zalecamy przyjrzeć się najpierw wszystkim trzem kartom (podstawowe, zaawansowane, maska).

Dziewięć suwaków na karcie podstawowe (zerknij na ilustrację powyżej) odpowiada dziewięciu punktom kontrolnym na środku wykresu z karty zaawansowanych.

Histogram w zakładce Zaawansowane nie reprezentuje twojego zdjęcia. Reprezentuje on maskę, którą korektor tonów tworzy dla obrazu. Jest to ważna różnica. Naszym celem jest rozciągnięcie tego histogramu do obu brzegów wykresu.

W tym celu przechodzimy do zakładki Maskowanie i ustawiamy odpowiednio suwaki kompensacji ekspozycji maski oraz kompensacji koloru maski. Skorzystanie z próbnika pozwoli modułowi na automatyczny wybór właściwych wartości. Po wykonaniu tej czynnosci, sprawdź ponownie histogram na karcie Zaawansowane. Teraz powinien być równo rozciągnięty w obszarze wykresu.

Możesz kliknąć i przeciągnąć punkty kontrolne (w zakładce zaawansowane), żeby zwiększyć lub zmniejszyć zakres tonalny zdjęcia. Dostosuj punkty kontrolne po lewej stronie dla rozjaśnienia/przyciemnienia cieni, a te po prawej – dla świateł. Do tego celu możesz również wykorzystać zakładkę Podstawowe i kontrolować dostosowanie przy pomocy rolki myszy bezpośrednio nad zdjęciem.

kursor

Kursor w module korektora tonów niesie wiele informacji. Ma on formę celownika z czymś w środku, wyglądającym jak pojedyncze szare koło. Nie jest to jednak pojedyncze koło, lecz dwa koła koncentryczne. Koło zewnętrzne zawsze reprezentuje wartość tonalną pod kursorem myszy przed dokonaniem zmian. Koło wewnętrzne pokaże wartość tonalną pod kursorem po zmianach. Jeśli więc koło wewnętrzne jest jaśniejsze, niż zewnętrzne, oznacza to, że do tej części obrazu zastosowano rozjaśnienie. Jeśli koło wewnętrzne jest ciemniejsze, niż zewnętrzne, zakres tonalny został przyciemniony.

Po lewej stronie celownika widać łuk, który może się wznosić albo opadać. Jest to jeszcze jeden sposób pokazania, czy na zakres tonalny bieżącego obszaru pod kursorem myszki zostały naniesione modyfikacje pozytywne, czy negatywne.

Po prawej stronie celownika widać również pole tekstowe pokazujące w liczbach, jakie zmiany zostały dokonane.

wyświetl maskę ekspozycji

Na dole modułu widać pole wyboru "wyświetlaj maskę ekspozycji", a na prawo od niej ikonę . Kliknij ją, żeby zobaczyć maskę, którą moduł przygotował dla zdjęcia.

Zamysłem stojącym za tą maską jest tworzenie gładkich przejść bez efektów halo. Wciąż jednak z jej pomocą można tworzyć dobrze zarysowane krawędzie dla obszarów zdjęcia o wysokim kontraście. Wyświetlenie tej maski pomoże rozumieć poniższe parametry:

tryb ochrony detali

Do wygładzenia maski można użyć kilku filtrów. Jeśli ochrona detali jest nieaktywna, maska nie będzie wygładzona. Filtr prowadzący rozmywa w masce cienie bardziej od świateł, co jest efektem pożądanym, jeśli mocno rozjaśniasz cienie, ale może powodować stratę lokalnego kontrastu w światłach, jeśli je przyciemniasz. Eigf rozmywa maskę w sposób niezależny od ekspozycji; światła i cienie rozmywane są bardziej równomiernie. Uśredniony filtr prowadzący oraz eigf wykonają średnią geometryczną efektu filtra i oryginalnej maski: szczegóły nie zostaną zachowane tak, jak bez średniej, ale efekt zredukuje efekty halo.

Jeśli zwiększymy ją do dwóch, program użyje drugiej maski, wykorzystującej pierwszą jako wejście. W efekcie nowa maska będzie bardziej rozmyta niż wtedy, kiedy użyto tylko jednej. Większe wartości parametru rozmyją maskę jeszcze bardziej.

rozmycie filtra

Wartość domyślna to 1 i oznacza tylko jedną wygenerowaną instancję maski.

Jeśli zwiększymy ją do dwóch, program użyje drugiej maski, wykorzystującej pierwszą jako wejście. W efekcie nowa maska będzie bardziej rozmyta niż wtedy, kiedy użyto tylko jednej. Większe wartości parametru rozmyją maskę jeszcze bardziej.

średnica wygładzania

Z niższymi wartościami tego współczynnika przejścia pomiędzy ciemnymi i jasnymi obszarami maski będą bardziej widoczne. W miarę zwiększania wartości tego współczynnika przejścia stają się coraz gładsze.

wtapianie/dopasowywanie krawędzi

Wyższe wartości wymuszają na masce dokładniejsze śledzenie krawędzi. Niższe wartości dadzą gładsze przejścia, ale mogą powodować efekty halo.

presety kompresji cieni/świateł

Moduł dostarczany jest z kilkoma presetami dla kompresji cieni i świateł. Każdy z tych presetów występuje w dwóch wariantach, z filtrem prowadzącym (ang. guided filter / gf) oraz z filtrem prowadzącym niezależnym od ekspozycji (ang. exposure-independent guided filter / eigf). Od zdjęcia zależy, która wersja da lepszy efekt. W obu przypadkach te presety chronią śródszarości, nie musisz więc dostosowywać globalnej ekspozycji przed i po zastosowaniu modułu korekcji tonów.

3.4.2.21. Mapowanie tonów

Przegląd
Ten moduł kompresuje zakres tonalny obrazów HDR tak, żeby mieściły się w ograniczeniach zwykłych obrazów o niskim zakresie dynamicznym, wykorzystując algorytm Duranda (2002). darktable potrafi importować obrazy HDR w formatach OpenEXR, RGBE i PFM, a także pliki DNG, stworzone przy użyciu mechanizmu HDR darktable (p. Sekcja 2.3.8, „Wybrane zdjęcia”).
Użycie

Wykorzystywany algorytm korzysta z filtra bilateralnego w celu dekompozycji zdjęcia na szorstką warstwę bazową oraz warstwę szczegółową. Kontrast warstwy w warstwie bazowej jest kompresowany, w warstwie szczegółowej zachowywany, a następnie obie są łączone.

kompresja kontrastu

Ustawia poziom kompresji koloru warstwy bazowej. Im wyższa wartość kompresji, tym niższy zakres dynamiczny zdjęcia.

zasięg przestrzenny

Określa przestrzenny zasięg filtra bilateralnego. Niższe wartości to mocniejsze efekty kompresji kontrastu na szczegóły zdjęcia.

3.4.2.22. Balans bieli

Przegląd
Tego modułu używa się do ustawienia balansu bieli. Można to robić trojako: (a) ustawiając zafarb i temperaturę, (b) ustawiając wartość każdego kanału, lub (c) wybierając wartość predefiniowaną.
Użycie
zafarb

Zmień zabarwienie zdjęcia, od magenty (wartość < 1) do zieleni (wartość > 1). Razem ze zmianą tego parametru dostosowane również zostaną suwaki kanałów.

temperatura

Ustaw temperaturę koloru (w Kelvinach). Suwaki kanałów będą aktualizowane w trakcie dostosowywania parametru. darktable wylicza temperaturę barwną z danych Exif przy pewnych założeniach. Obliczona wartość może być przybliżona. Na koniec tylko aktualizowane wartości kanału określają, jak zdjęcie zostanie zmodyfikowane.

(kanały) czerwony, zielony i niebieski

Ustaw wartość kanału na skali od 0 do 8.

ustawienie

Wybierz zapisane ustawienie balansu bieli.

aparat (domyślnie) Balans bieli aparatu.
aparat (neutralnie) Ustawia temperaturę na 6502K. Faktyczne wyliczenie: przelicza takie mnożniki balansu bieli kanałów, żeby czysta biel aparatu została skonwertowana na czystą biel sRGB D65. (czysta biel oznacza identyczną wartość każdego kanału, wynoszącą 1.0)
punktowy Wybierz kwadratowy obszar na zdjęciu, zawierający większość szarych pikseli. Balans bieli zostanie obliczony na podstawie tego obszaru.
ustawienia z aparatu Określone w aparacie ustawienia balansu bieli. Przykłady: światło dzienne, lampa błyskowa, pochmurno, cień, a także kilka opcji ustawień oświetlenia wnętrza.
dostrajanie

Niektóre aparaty oferują dodatkowe parametry dostrajające, jeśli wybrano jedno z ustawień predefiniowanych. W zależności od balansu bieli aparatu, mogą być dostosowane w krokach wewnątrz pewnego zakresu. Zazwyczaj w kierunku żółtego (wartość < 1) lub niebieskiego (wartość > 1).

Uwagi

Historia w bazie danych i skojarzonym pliku XMP nie zawiera temperatury ani zafarbu. Zamiast tego przechowuje wartości skojarzone z trzema współczynnikami RGB, które można ustawić w module balansu bieli. Zależność pomiędzy tymi dwoma zestawami wartości – RGB i temperatura/zafarb – zależy od charakterystyki aparatu. Dlatego też stosowanie balansu bieli w stylu stworzonym dla jednego aparatu do zdjęć, zrobionych innym modelem, da różną temperaturę/zafarb, a efekt końcowy może odbiegać od oczekiwań. Rozważ użycie balansu bieli w tamtym właśnie module.

Matematyczna zależność pomiędzy tymi dwoma zestawami wartości jest dość skomplikowana. Balans koloru można ustawiać suwakami RGB, które mogą nie mieć odpowiedników w temperaturze czy zafarbie (zdarza się to szczególnie wtedy, kiedy wysokie wartości temperatury obliczane są z wartości suwaków). Miej świadomość, że ustawianie balansu bieli suwakami temperatury/zafarbu na obrazie edytowanym suwakami RGB może dać dziwne efekty, szczególnie jeśli mamy do czynienia z wysoką temperaturą.