darktable page lede image
darktable page lede image

Podstawowe pojęcia ciemni

3.2. Podstawowe pojęcia ciemni

Ten rozdział wyjaśnia kilka podstawowych koncepcji, według których w darktable odbywa się ciemniowe wywoływanie zdjęcia.

Podstawową jednostką do operacji na zdjęciach w daraktable jest moduł. darktable wyposażony jest w bogaty zestaw ponad 60 modułów do wszystkich rodzajów manipulacji obrazem. Sekcja 3.4, „Moduły” zawiera opis wszystkich dostępnych modułów.

3.2.1. Sekwencja, porządek modułów i historia

darktable przetwarza moduły – od wejściowego do wyjściowego – w tak zwanej sekwencji (ang. pixelpipe). Sekwencyjne przetwarzanie zdjęcia składa się z ciągu operacji, zaimplementowanych jako moduły.

Moduły są stosowane w określonej kolejności. To odróżnia darktable, jako edytor niedestruktywny, od klasycznych programów do manipulacji obrazem, takich jak GIMP. Ponieważ kolejność jest z góry ustalona, możesz swobodnie włączać, wyłączać lub zmieniać parametry modułów dowolnie w czasie; kolejność aktywowania modułów w schemacie pracy nie ma żadnego wpływu na końcowy efekt.

Kolejność modułów była wcześniej z góry ustalona i nie mogła być zmieniana. Począwszy od wersji 3.0 można ją zmieniać przez Shift+Ctrl+przeciągnij-i-upuść. Nalezy pamiętać, że nie jest to tylko kwestia estetyki – opcja ta faktycznie zmienia kolejność stosowania modułów na zdjęciu. Zalecamy nie zmieniać kolejności, chyba że naprawdę wiesz, co robisz. Kolejności niektórych modułów do tej pory nie można zmieniać.

Darktable działa w sposób opisany powyżej z kilku powodów:

  • Kolejność modułów została dobrana z najwyższą dbałością o efekt końcowy. Zmiany w tej kolejności prawdopodobnie pogorszą rezultat, zamiast go poprawić.

  • Niektóre etapy przetwarzania obrazu po prostu nie mają sensu, jeśli zostaną wykonane w niewłaściwej kolejności. Przykładowo, ratowanie prześwietleń musi zostać wykonane na surowych danych, a demozaikowanie – przed zastosowaniem jakiegokolwiek wejściowego profilu kolorów.

  • Większość modułów darktable została zaprojektowana do pracy z określonym modelem kolorów (p. Sekcja 3.2.6, „Zarządzanie kolorem”). W pełni dowolna kolejność wymagałaby od modułów równoległego działania na kilku modelach kolorów, co znacznie zwiększyłoby skomplikowanie całości.

Ilekroć aktywujesz bądź deaktywujesz moduł, albo wracasz do niego i zmieniasz parametry, działanie dodaje pozycję na liście historii.

Przykładowo, podczas pracy z plikiem raw historia w lewym panelu może twierdzić, że najpierw aktywowano moduł odszumiania (filtr bilateralny), potem deaktywowano krzywą bazową, a potem zmieniono balans bieli. Za każdym razem jednak procedura brała surowe zdjęcie, dostosowała balans bieli, demozaikowała obraz, następnie zastosowała krzywą bazową (jeśli ta została włączona), potem odszumianie (filtr bilateralny) (jeśli włączono), jak pokazano na górze prawego panelu.

Historia rejestruje schemat pracy w kolejności wykonywania poszczególnych czynności. Pozwala to na powrót do wcześniejszych faz obróbki w razie potrzeby. Historia reprezentuje ciąg faktycznie wykonanych czynności i nie powinna być mylona z faktyczną kolejnością stosowania poszczególnych modułów (por. wyżej). Więcej informacji o historii zawiera Sekcja 3.3.4, „Historia”.